Om klubben

Om Karup Å Golfklub  og Karup Å Golfcenter A/S
De første tanker i 1990

Tanken om at etablere en golfbane i Karup er meget gamle, idet der allerede den 9. august 1990 blev underskrevet en lokalplan for en 9-hullers golfbane ved Ålykkegård.

Storinvestorer kom på banen og ønskede et større og mere ambitiøst projekt med en 18-hullers bane. Jorden blev opkøbt, men banens etablering var koblet sammen med opførelse og drift af et stort hotel, som investorerne efter forlydender ikke kunne skaffe medfinansiering til. Jorden blev afhændet, og investorerne kastede sig over et projekt ved Søndervig. Dette projekt, Holmsland Klit Golf er en stor succes den dag i dag.

Nuværende projekt med opstart i 2003

Det nuværende projekt blev efter kraftig opfordring fra mange sider startet i 2003 af daværende erhvervschef for Karup, John Kjær. Han indkaldte til en række offentlige møder med det formål at finde en personkreds, der igen skulle prøve at realisere planerne om en golfbane i Karup. Det lykkedes at få samlet en sådan projektgruppe, og gruppen valgte Paul-Erik Møller som projektleder.

Den 4. juli 2004 åbner Hedens Golfklub i Grønhøj, og havde indvielse af deres 6 hullers Pay and Play bane.

Vi var mange fra Karup der var med til åbningen, og syntes at Gregers Laigaard havde lavet et stort flot stykke arbejde.

Denne oplevelse ville Karup ikke stå tilbage for, og forskellige kræfter der bl.a. havde rod i byrådet i Karup, (Paul Erik Møller, Karsten Helberg og Allan Clifford), indkaldte den 27. maj 2004 til det første møde på Karup Rådhus. Til mødet havde de 3 indkaldt en hel del personer, som kunne tænkes at havde lyst til at være med til at stifte en Golfklub, alle der hver især spillede golf i andre klubber i storbyerne rundt omkring Karup. (Niels Hansen (NIS), Lis Jensen, Ole Nielsen, Bruno Andersen, John Weinschenk, Ole Johnsen (Miljøleder på FSNKAR), Jørgen Hansen, Verner Andersen, Kurt H. Christensen, Gregers Laigaard og mange flere).

Oplægget fra initiativtagerne var, at der skulle placeres en golfbane på Forsvarets arealer i Karup Ådal, lige først på Hessellundvej, og at man muligvis kunne leje sig ind i den gamle gård vest for vejen, Mosegården, nu kaldet (Jægergården). 

Denne placering kunne Ole Johnsen dog afvise, da hele området var meget sumpet, der var et EU-habitats område langs med Karup Å, og FSNKAR var i det hele taget ikke interesseret i en placering af golfbanen i dette område. Danmarks Naturfrednings Forening (DNF) og Skov -og Naturstyrelsen (SN) var også imod. DNF på grund af habitatsområdet og odderens frie færden langs Karup Å. SN på grund af, at Kølvrå Mose ikke må opdyrkes og der var lavet en Drift – og Plejeplan for FSNKAR, der løb frem til 2012, som ikke kunne afviges.

Alternative placeringer blev drøftet. Der var en gård til salg i Høgild på 51 ha til 5 mill. Der var en gård på Viborgvej, hvis jord gik helt ned til jernbanestien, og kunne måske kobles sammen med Regner Siigs marker på Årestrupvej, disse jorde kunne måske lejes. Men placeringerne syntes at være for langt væk fra Karup By.

Ud af dette stormøde på kommunen blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle danne Karup Å Golfklub, (Niels Hansen (NIS), Paul Erik Møller, Lis Jensen, Ole Nielsen, Bruno Andersen, Carsten Helberg, John Weinschenk, Ole Johnsen),

Samtidig med at initiativtagerne prøvede på at danne et A/S der skulle stå for den økonomiske side, nemlig at få skaffet penge til anlæggelse af en golfbane, indkøb af maskiner og alt, der ellers skulle til for at drive en golfbane. Mange af de lokale forretningsdrivende blev forespurgt, og der blev arbejdet for sagen.

Alt imens fandt arbejdsgruppen ud af, at en placering på Hessellundsgård jorde, lige ved siden af Hessellund Søcamping, ville være at foretrække, da det muligvis kunne give en masse Pay and Play spillere. 

Den 9. september 2004 var Ole Johnsen ude og tale med Bente og Vagn Jensen på Hessellundgård. Begge stod for snart for at skulle på pension, Bente og Vagn’s datter var gift og boede på Sjælland og ønskede ikke at overtage gården. Bentes ryg var stærk nedslidt og Vagn havde ikke den store energi mere til at drive gårdens jorde, og hele besætningen af køer.

Ideen var at de kunne blive boende på gården, som lejere og at et A/S ville købe det hele og anlægge en 18 hullers golfbane på gårdens arealer. Stalde og garager skulle bruges til klubbens greenkeepere og deres maskiner. Vagn kunne, hvis han ønskede det være med til at vedligeholde golfbanen og Bente kunne, hvis hun ønskede det, være med til at sælge greenfee til Pay and Play spillere.

Begge fandt det kunne være en god løsning, og de ville derfor blive kontaktet af folk for et kommende A/S der var under opbygning.

Gennem perioden juli 2004 og til april 2005, blev der afholdt mange møder, og der var bl.a. møde med planlæggerne af Himmelbjerg Golfklub, for at få inspiration til eget arbejde. Ole N og Ole J arbejdede på at få strikket klubbens love sammen, det kunne accepteres af Dansk Golf Union (DGU), og den 14. april 2005 blev Karup Å Golfklub stiftet, og lovene blev vedtaget. Klubbens første formand blev John Weinschenk.

Klubbens kontingent var 500 kr. om året, og skønt vi ingen bane havde, var der egentlig flere der støttede op om initiativet, for at sætte skub i arrangementet.

Initiativtagerne, der ville danne et A/S, stod heller ikke på den lade side, og i starten af 2005 blev banearkitekt Henrik J. Jacobsen kontaktet og han kom med det første udkast til golfbane på Hessellund gårds jorde i marts 2005. Dette indebar en 9 hullers Pay and Play bane vest for Hessellundvejen og en 18 hullers Golfbane øst for vejen, med Hul 9 og Hul 18 liggende op mod gården. Henrik J Jacobsen lavede udkast til et budget for anlæggelse, og var klar til at lave en VVM redegørelse, der kunne forelægges Viborg Kommune, så det var bare med at få alle aftaler sat i gang, og skaffe sponsorer.

kort over banen

Men AK, her løb initiativtagerne og Golfklubben ind i store problemer med Viborg Kommune. Hver gang at der blev fremsendt en ansøgning, ventede man 3 måneder på svar. Når svaret kom, blev der stillet modspørgsmål til ansøgningen. Når man havde svaret på disse spørgsmål, blev der stillet yderligere spørgsmål til ansøgningen, og således gik der flere år, inden der kunne gives en tilladelse, og det blev med meget store begrænsninger. En stor mose skulle fritages, området omkring et vandløb fra mosen til Karup Å skulle fritages og der blev lagt en 200 meter zone fra Karup Å det ikke måtte benyttes. Det var som om Viborg Kommune ikke ville have den golfbane, og gjorde alt for at bremse det. Og med de begrænsninger var der ikke meget at lave golfbane på.
Den 26. juni 2007 blev Karup Å Golfcenter A/S stiftet ved en generalforsamling. Direktør blev Torben Bøgh-Jensen, Formand Jørgen Tang Hansen, Bestyrelsesmedlemmer Bruno Andersen, John Foged Nielsen, Vagn Koldkur, Paul Erik Støy Møller og Allan Clifford. Året efter i 2008 blev Jytte Hansen valgt ind i stedet for Bruno, der var presset arbejdsmæssigt.
Karup Å Golfcenter A/S meddelte den 6. maj 2008 at de havde købt Hessellundgård, Hessellundvej 14 i Karup. Inden da havde A/S udbudt et stort antal aktier til en værdi af 5.000,- kr. pr stk. som alle kunne købe, for at være med til at få anlagt en Golfbane. Karup Å Golfcenter A/S udarbejdede et stort prospekt med en tegningsperiode fra april til august 2008. Prospektet blev bakket op af Borgmesteren i Viborg Johannes Stensgaard og Viborg Erhvervsråd ved Koncernchef Poul Arne Jensen og Erhvervschef Knud Erik Larsen. I prospektet havde banearkitekt Henrik J. Jacobsen dog reduceret lidt i placeringen af den 18 hullers golfbane, grundet de mange forbehold fra kommunen, og den planlagte 9 hullers Pay and Play bane blev reduceret til 6 huller.
Denne 6 hullers Pay and Play bane blev etableret på den vestlige side af Hessellundvejen, og dette var så starten til Golfspil i Hessellund. Banen stod klar i slutningen af 2008.
tegning 

Så langt så godt, men hvad skete der så:
Der skete det, at et økonomisk kaos, skyllede ind over det danske land, aktierne gik i bund mange steder, og alt handel faldt drastisk og de sponsorer der havde været med til at løfte en ny golfbane i gang sprang fra. Karup Å Golfcenter A/S måtte krybe til korset og indse at man ikke fik nogen golfbane, og nu var det bare med at få solgt jorden omkring gården og evt. gården også.
En større svineavler købte næste alle 83 ha jord, dog købte Jørgen Hansen, Hessellund Søcamping et større areal til udvidelse af campingpladsen, og nogle i A/S bestyrelse gik sammen om at købe Hessellundgård.
Arealerne, hvor den 6 hullers Pay and Play bane blev anlagt og et større areal syd herfor, hvor resten af golfbanen i dag er placeret, er blevet lejet af ”svineavleren”, og A/S står for de økonomiske forhold. Det er også A/S der driver banen, dog med kraftig samarbejde med Karup Å Golfklubs medlemmer, for det er stort set dem der laver alt arbejde på banen, også med service af alle maskiner. Det skal dertil siges at Jørgen Hansen er en stor medspiller på dette område, både med egen hjælp, egne maskiner og med gode råd og vejledninger. Andre personer, som Svend Jespersen og Johnny Jensen giver hvert år deres hjælp i form af at slå den høje rough 2 – 3 gange, med egne maskiner.

Hvad så med selve Golfklubben:
Klubbens bestyrelse prøvede jo på at etablere sig på den 6 hullers Pay and Play bane. Klubhus var der intet af, dog var der et lille ”træskur” stående ved Hul 1, man kunne bruge til samlingssted. Parkering foregik på den modsatte side af Hessellundvejen på en græsmark.
I 2006 afgik John Weinschenk som formand og i stedet blev Leif Bæk formand, medlemstallet viste omkring de 100 medlemmer, dog var der ikke mange der spillede, men vi var billige. De første 6 huller var først klar i efteråret 2008.
I 2010 kom der nye folk i klubbens bestyrelse, Lars Wedel Petersen blev formand og Peder F. Rasmussen blev næstformand. Klubben fik en hjemmeside op at stå ved hjælp af Ole Nielsen og på dette tidspunkt havde klubben lidt over 160 medlemmer. Der blev nu lavet turneringer for medlemmerne og der blev oprettet en onsdags herrer klub kaldet GO*SLAW, der blev ledet af Bruno Andersen og Ole Johnsen, og en tirsdags dame klub, der blev ledet af Connie Jørgensen og Else Schiermer.
A/S fik ved hjælp af banearkitekt Henrik J. Jacobsen udvidet golfbanen til det vi i dag kender, med yderligere 3 huller, en driving range (udslagsbane) og et opholdssted. Dvs. et indhegnet område med en opslagstavle. Vi fik etableret en boldautomat der kørte på solceller, og vi fik lavet en sandbunkers, vi kunne øve fra. Og det var sådan set klubbens eneste mødested, inden man skulle spille golf.

start bane

Klub bestyrelsen har gjort meget for at få flere folk til at spille golf i Karup. Via Dan Stage i Tange Golfklub er der oprettet kontakt, således at deres PRO-assistent kommer og underviser Karup spillere, både nybegyndere, men også øvede, mod betaling selvfølgelig. Til at starte med var det Casper Bruun der kom på bestemte dage og klubben købte ham til at være der 3 timer hver gang. Dette kunne desværre ikke gå da klubbens medlemmer ikke havde det behov som bestyrelsen regnede med - så det gav noget tab.
Senere har der været aftale med Jonas Jensen om pro træning, men denne gang skulle han forudbestilles, mod at x antal havde betalt for undervisning.
Dette har været meget motiverende og inspirerende for klubbens medlemmer.

soen
På klub og baneplan har klubben med tiden fået en del arbejde udført på banen. I 2012 blev den lille mose/sø mellem hul 4 og 7 udvidet første gang og renoveret, siden er der i 2014 skabt en yderligere renovering af samme. Der er i 2012 sket en del beplantning på banen og siden er der løbende blevet plantet træer rundt om på banen.

 

 

 

 

 

maskiner


I 2014 fik Klubben sponseret to store gittermaster af FSNKAR, der kunne bruges til et fangnet til klubbens driving range. Master og net blev etableret, og virkede efter hensigten, men desværre skulle en stor storm havde så magen magt, at masterne væltede, og man blev desværre nød til at fjerne resterne. Der er stadig et ønske om at få lavet et fangnet, men tiden må vise om der bliver råd til det.

 

 

 

 


klubhusI 2015 lykkedes så endelig at få skaffet et klubhus. Jørgen Hansens forældres hus på campingpladsen stod ledig, og klubben havde nu mulighed for at leje sig ind. Med et pænt tilskud til drift og leje af lokaler fra kommunens side, har klubbens medlemmer nu endelig et dejligt samlingssted. Løbende vedligeholdelse indvending klarer klubbens medlemmer via et klubhus udvalg.

På golfbanen er der i 2016 sket den helt store forandring, idet A/S og Klubben er gået sammen om at etablere 18 nye græs teesteder, samtidig med dette er der blevet nedlagt vandingsanlæg til alle teestederne samt til alle greens. Et kæmpe arbejde der er udført af ”Tordenskjolds Soldater” i løbet af en måned i september. Derudover har vi fået lavet et regn - og lyn skjul bag Hul 6.

work 1work 2work 3

 

work 4plant 1 
Endelig har A/S og Klubben et ønske om at der plantes flere træer på banen, hvilket allerede er ved at ske, og man har ønske om at de 4 ørkenområder laves om/gøres mindre/ planeres/tilsås med græs, men det må tiden vise.

plant 2plant 3
Her i 2016 er det den nye formand Jan Søgaard Madsen, der står i spidsen for klubben- og det er hans og klubbens håb, at der i 2017 vil tilgå mange flere medlemmer, nu hvor de mange nye tiltag på banen tages i brug. Klubben planlægger nybegynderkursus i april måned.

Tak til sponsorer

 • golfexperten.jpg
 • frisko.jpg
 • aulum-vin.jpg
 • karup-kartoffel.jpg
 • serritslev.jpg
 • hotel-karup.png
 • kolvraa_tomrer.jpg
 • XL_Sunds3.jpg
 • BSJ-logo.jpg
 • carl-nexo.jpg
 • handelsbanken.jpg
 • jn-biler.jpg
 • j_chr_koldkur.gif
 • OBH.jpg
 • karup-fodterapi.jpg
 • hessellund-so-camping.jpg