Regulering af handicap

Denne korte vejledning til EGA Handicapsystemet 2016-2019 giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af EGA Handicapsystemet 2016-2019. Oplysningerne er forkortet meget, og bør ikke ses som en erstatning for reglerne I “EGA Handicapsystemet 2016-2019”. For mere information om EGA Handicapsystemet, henvises til klubbernes vejledning og endeligt det komplette EGA Handicapsystem.

NB! Systemet er forlænget til at være i funktion i 2020 (med få ændringer – se det punkt). Dette er en følge af udskydelsen til 2021 for at indføre WHS.

GENERELT

Det primære formål med EGA Handicapsystemet er at opnå en ensartet og retfærdig regulering af handicap i Europa, og at gøre det muligt for spillere med varierende grader af spillestyrke at spille og konkurrere på et grundlag som er så fair og retfærdig som muligt. Af vigtige centrale punkter kan desuden nævnes at:

 • DGU anbefaler at nye golfspillere tildeles et starthandicap på 72. Dette benævnes “Klubhandicap”. Fra handicap 54 kan et EGA Handicap opnås.
 • For at opnå at et EGA handicap, skal du spille en tællende runde golf til hcp 54 eller bedre og returnere scorekortet underskrevet af dig selv og en markør.
 • Spil dit bedste spil i hver enkelt runde og aflever så mange tællende scores som muligt i løbet af sæsonen – det er et grundlæggende princip i ethvert handicap system.
 • Sørg for, at det handicap, der er noteret i systemet, er korrekt – det bør afspejle din nuværende spillestyrke.
 • Hvis dit handicap er for højt/lavt kontakt da din klubs handicapkomité.
 • Handicap er inddelt i seks forskellige handicapgrupper:

 • Sørg for, at dit spillehandicap registreres på scorekortet, før du afleverer kortet ved afslutningen af runden.

SPILLEHANDICAP

Kontroller altid, hvilket spillehandicap du er berettiget til på en given bane/tee ved at slå dit handicap op i den relevante konverteringstabel. Du kan som regel selv vælge, hvilken sæt tees, du ønsker at spille fra (i turneringer, gælder dog særlige vilkår).

Der spilles som oftes med 100% af dit spillehandicap men det kan dog variere ved visse spilleformer/turneringer.

TÆLLENDE RUNDER

For at en runde kan være tællende til regulering af handicap er det et krav, at handicapbetingelserne er opfyldt:

 • runden skal spilles på et bane rated efter USGA Course Rating System og godkendt af DGU
 • runden skal spilles i henhold til Golfreglerne og godkendte lokalregler.
 • runden skal spilles i henhold til reglerne i slagspil (scoren skal opgøres i Stableford point) og med fuldt spillehandicap
 • scoren skal underskrives af en godkendt markør.

En runde spillet under handicapbetingelser er tællende til regulering af handicap hvis og kun hvis:

 1. Den er opnået i en tællende turnering, eller
 2. Den er opnået i en EDS runde, som har været navngivet som sådan, inden runden påbegyndes

Yderligere oplysninger vedrørende tællende runder:

Runder spillet med oplæg kan også bruges til handicapregulering, med mindre turneringskomitéen har valgt at gøre turneringen ikke tællende pga. ekstreme vejr eller baneforhold.

Runder spillet I fx four-ball turneringer eller andre turneringer, hvor en spiller spiller med en eller flere partnere, kan med få undtagelser, ikke bruges til handicapreguering.

Hvis en EDS eller turneringsrunde påbegyndes SKAL der afleveres et scorekort selvom det ikke er udfyldt for alle huller.

Hvis du undlader at aflevere en score i forbindelse med en tællende runde, registreres en No Return (NR) for denne runde, og dette vil resultere i en regulering af dit handicap.

EKSTRA DAG SCORE (EDS) OG 9-HULLERS RUNDER

Alle spillere i handicapgruppe 2-6 kan aflevere en EDS score, dvs en score opnået uden for en tællende turnering, efter følgende betingelser (se også ændringer 2020).
EDS:

 • De grundlæggende handicapbetingelser skal være tilstede.
 • En EDS runde skal bekendtgøres overfor din markør INDEN runden påbegyndes og markeres på scorekortet (gerne i IT system eller på en liste så klubben kan se hvem der har valgt at spille EDS)
 • Efter en EDS runde skal du ALTID aflevere et scorekort eller indtaste scoren i klubbens IT system.
 • Scorekort fra selv-registreringer skal opbevares af spilleren i 2 måneder
 • Scorekortet skal underskrives af dig og din markør, og dit spillerhandicap skal registreres på scorekortet, før det afleveres.

9-hullers score:

 • Alle spillere i handicapgruppe 2-6 har også ret til at spille tællende 9-hullers runder (EDS eller turnering) (se også ændringer 2020). Men husk, at:
 • Du skal meddele din hensigt om at spille en tællende runde over 9 huller, før du starter runden. En 9-hullers runde må ikke være del af en 18-hullers runde, og runden er således tællende fra det første spillede hul.
 • Du må ikke spille mere end én 9-hullers runde pr. dag.

REGULERING AF HANDICAP

Systemet vil regulere dit handicap afhængigt af den tællende score du afleverer. Reguleringen af handicappet træder i kraft umiddelbart efter runden, uanset om scoren er indtastet i et IT system. Du er forpligtet til at kende dit nøjagtige handicap på alle tidspunkter (se også “Delt ansvar” nedenfor). Det vil sige at en spiller skal selv justere sit EGA Handicap efter en tællende runde uden for bufferzonen, for scores som endnu ikke er registreret i klubben. Justeringen skal tage hensyn til CBA hvis denne kendes. Hvis CBA’en er ukendt skal CBA sættes til 0.
Hvis CBA’en efterfølgende udregnes til noget andet end 0 har det kun indflydelse på reguleringen af handicappet, men ikke på eventuelle turneringsresultater som er opnået med et handicap som senere ændres.

En tællende runde skal altid registreres ved at aflevere et scorekort, uanset om dit handicap skal forøges, sænkes eller forblive det samme. Scorekortet skal afleveres til turneringsafholderen eller klubben umiddelbart efter den tællende runde.

Hvis du afleverer en score i din bufferzone reguleres dit handicap ikke. Hvis du afleverer en score under din bufferzone skal handicappet forøges, mens scores over bufferzonen resulterer i en sænkning af dit handicap (se tabel under Generelt)

CBA – COMPUTED BUFFER AJUSTMENT

Nogle gange spilles turneringer under forhold, som ikke er “normale” for banen, f.eks ekstremt vejr eller en meget svær baneopsætning, men i EGA Handicapsystemet, kan en sådan en runde stadig bruges til regulering af handicap, forudsat at alle andre handicapbetingelser for den tællende runde er opfyldt.

Når betingelserne på den måde er “unormale” i et sådant omfang, at det ville være urimeligt at lade resultatet påvirke en spillers handicap, får spilleren en kompensation som kaldes for Computed Buffer Adjustment (CBA).

CBA beregningen sammenlignes det faktiske antal af spillere i feltet som opnår en score i eller bedre end bufferzonen, med det forventede antal spillere som ville opnå dette under normale forhold.
Hvis det faktiske antal falder uden for forventningen justeres den enkelte spillers bufferzone.
En justering kan resultere i:

 1. bufferzonen rykkes opad (hvis feltet har scoret mærkbart bedre end forventet,
 2. bufferzonen rykkes nedaf (hvis feltet har scoret mærktbart værre end forventet eller
 3. bufferzonen nedre grænse fjernes og kun scores bedre end handicap er tællende (dette benævnes “Reduction Only og er et udtryk for at forholdene er så langt fra det “normale” at det vil være unfair at forøge handicaps på denne baggrund).

De mulige justeringer af bufferzonen er: +1, 0, -1, -2 eller -2/Reduction Only

Justeringen af bufferzonen på baggrund af CBA’en skal foretages før en evt regulering af dit handicap foretages. Ved færre end 10 spillere i feltet kan CBA ikke udregnes og bufferzonen justeres ikke.

CBA udregnes kun for elektronisk håndterede 18 hullers tællende turneringer med minimum 10 deltagere, og således hverken for 9-hullers runder eller EDS.

DELT ANSVAR OM KORREKT HANDICAP – SPILLEREN OG KLUBBEN (HANDICAPKOMITÉEN)

For at sikre en korrekt og effektiv anvendelse af EGA Handicapsystemet er det afgørende, at alle involverede påtager sig ansvaret for en retfærdig regulering af handicap. Hver spiller er i sidste ende ansvarlig for sit handicap og for eventuelle ændringer, der er nødvendige i forhold til regulering i forbindelse med tællende runder. Husk desuden følgende:

Du skal ved årsskiftet have minimum otte (8) tællende runder inden for en 2 årig periode. Dvs at du skal aflevere mindst fire (4) scores fra tællende runder hvert år for at opretholde et EGA handicap. Men jo flere jo bedre – gør det gerne til en vane at spille tællende runder.

Handicapkomitéen er ansvarlig for en korrekt anvendelse af systemet i klubben. Henvend dig til komitéen hvis du mener at have et forkert handicap (dvs. et handicap, som er for højt eller for lavt) Handicapkomitéen har myndighed til at foretage en skønsmæssig regulering for enhver spiller; især i forbindelse med den årlige handicaprevision, men også i særlige tilfælde imellem handicaprevisioner hvis der er tilstrækkelige beviser for et forkert handicap

Det er en god idé også at indtaste alle ikke tællende scorer da disse kan indgå i en handicapkomités eventuelle skønsmæssige regulering.

HANDICAPREVISION (HR) OG ÅRSREVISION – Beholde EGA Handicap

Hvert år ved årsskiftet udfører handicapkomitéen en HR eller såkaldt årsrevision for alle klubbens medlemmer i handicapgruppe 1-5. For at få revideret dit handicap skal du skal have afleveret mindst otte (8) tællende scores inden for en periode på et år (denne periode kan dog forlænges til 2 år således det er mindst fire (4) scores fra tællende runder pr. år). På baggrund af disse minimum otte (8) scores analyseres din nuværende spillestyrke, og dit handicap kan justeres opad eller nedad eller efterlades uændret som følge af revisionen.

Læs evt. en grundigere forklaring af årsrevision her

Hvis du ikke har afleveret et tilstrækkeligt antal tællende scores (8) til at gennemføre en HR ændres dit handicap til et klubhandicap. Et klubhandicap er i lige så høj grad et gyldigt handicap som et EGA Handicap, da det reguleres på samme måde, men som navnet antyder vil det primært være tilstrækkeligt for “klubspil”. Der kan nemlig til visse turneringer være et krav om EGA Handicap for at kunne deltage (se evt “EGA Handicapsystemet 2016-19: Dansk vejledning til klubberne”)

Et mistet EGA handicap kan generhverves ved at aflevere 3 EDS runder, alternativt sørge for at ens handicapregister når på de nødvendige 8 scores inden for en 2 årig periode.

Som en sidste bemærkning, husk at 1) golf er sjovere, hvis alle påtager sig deres del af ansvaret og tager sig godt af deres handicap, og at 2) et handicap afspejler din spillestyrke – det er ikke et statussymbol.