GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til generalforsamling i

Karup Å Golfklub

Karup Å Golfklub bestyrelse indkalder herved til ordinær generalforsamling mandag den 27. SEP 2021 i klubhuset.

Dagsorden efter klubbens vedtægter.

Henset til at Golfklubben har overtaget Karup Å Golfcenter A/S forpligtigelser. Idet A/S overgår til nuværende jordbesidder, kræver dette at klubben

skal have ændret vedtægterne, hvilket

vil fremgå i forslag fra bestyrelsen.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år.

5. Fastsættelse af indskud og medlemskontingenter.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Forslag fra medlemmer.

8. Valg af formand (lige år).

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (jf. § 8, stk. 3 og 4)

10. Valg af revisor og revisorsuppleanter. (jf. § 8, stk. 5)

11. Eventuelt.

Eventuelt forslag fra klubbens medlemmer om personvalg eller ændringer af klubbens love skal være klubbens formand i hænde senest mandag den 13. SEP på mail

niels.lynx@gmail.com eller formand@karupgolf.dk

Venlig Hilsen

Bestyrelsen