Turneringsbetingelser

Gyldighed

Dette turneringsreglement er gældende ved alle turneringer, der afholdes af Karup Å Golfklubs turneringsudvalg.

Regler

Der spilles efter de til enhver tid gældende golfregler, som udstikkes af DGU og de lokale regler der er for Karup Å Golfklub. Dette reglement er et supplement til de til enhver tid gældende golfregler. Reglerne i dette reglement er gældende, såfremt andet ikke er anført i turneringsbetingelserne.

Deltagere

Alle klubbens turneringer er åbne så frem andet ikke fremgår. Det er dog en betingelse, at man opfylder eventuelle handicap- eller aldersbetingelser for den enkelte turnering. Flexmedlemmer og medlemmer af anden golfklub kan deltage mod betaling af turneringsfee samt alm. greenfee i udvalgte turneringer. Dette vil fremgå af Golfbox.

Ledelse

Turneringsudvalget leder turneringen. Lederen af turneringen afgør eventuelle tvister og dennes afgørelse er endelig, jf. Regel 34-2.

Tilmelding

Tilmelding sker via Golfbox. I turneringer, hvor startliste offentliggøres, åbnes tilmeldingen i Golfbox normalt senest 3 uger før turneringen og udløber som regel kl. 18:00 på 3. dagen før turneringens start.

Afbud / Udeblivelse

Afbud skal meldes så hurtigt som muligt til turneringsledelsen. Uden gyldigt afbud – senest 1 time før turneringens start – eller ved udeblivelse skal der betales turneringsfee samt for evt. tilmeldt spisning.

Afbuds-/venteliste

Hvis turneringen er fuldt tegnet, når man tilmelder sig, overføres man normalt til en venteliste. Hvis man tilmelder sig for sent, påføres man afbuds-/ventelisten. Ved afbud vil der blive fyldt op i rækkerne ud fra afbuds-/ventelisten. Som udgangspunkt udtages deltagere på ventelisten efter ”først til mølle” princippet.

Startliste

Startliste offentliggøres i Golfbox som regel senest et døgn før første start. En mail genereret af Golfbox vil blive udsendt til den enkelte spiller med Hul og starttid.

Handicap

En spillers handicap er det handicap, der er anført i handicaplisten. Er handicap anført forkert, skal spilleren gøre opmærksom på dette ved afhentning af scorekort. En deltager tilmeldt en række med handicap svarende til denne række, men som har spillet sig op eller ned efter tilmeldingsfristens udløb, spiller i den tilmeldte række, men med det nye handicap.

Afhentning af scorekort

Scorekort udleveres, såfremt ikke andet er anført i turneringsbetingelserne, fra 45 min. før første start. Senest 15 minutter før det tidspunkt, der er angivet på startlisten, skal spilleren have betalt turneringsfee og afhentet scorekort, ved gunstart dog senest 20 minutter før starttidspunktet, Ved senere ankomst har Turneringsledelsen bemyndigelse til at videregive pladsen til en anden person.

Det er spillerens ansvar:

– at det på scorekortet anførte handicap er korrekt

– at fastslå scoren på hvert hul sammen med markøren

– at påføre antal slag og stableford point på scorekortet for spiller og markør

– at skrive scoren tydeligt

– at alle tvivlsspørgsmål er afgjort inden scorekortet underskrives og afleveres

– at markøren har underskrevet scorekortet

– at underskrive – og dermed godkende scorekortet

– at indlevere scorekortet til turneringsledelsen uden unødig forsinkelse.

Lokale regler

Udover de på scorekortet anførte lokale regler, kan der til hver turnering være opslået lokale regler, som skal iagttages. Lokale regler skal ikke udleveres, men kan alene opslås på opslagstavler, eller offentliggøres ved information/briefing før turneringsstart.

Starttid og startorden

a. Starttid: Spilleren skal starte på det tidspunkt, turneringsledelsen har fastsat.Hvis spilleren ankommer til startstedet, parat til at spille, mere end fem minutter efter hans starttid, er straffen for ikke at starte til tiden tab af første hul i hulspil eller to straffeslag på første hul i slagspil. Ellers er straffen for overtrædelse af denne regel diskvalifikation.Der er ingen straf, når turneringsledelsen bestemmer, at usædvanlige omstændigheder har forhindret en spiller i at starte til tiden.

b. Spillerne: Må ikke gå frem til Teestedet, før de forangående spillere har slået ud.

Turneringsstart

Turneringsstart er tidspunktet for 1. start i turneringen. Ved gunstart startes på det angivne tidspunkt.

Afbrydelse af spil

Hvis turneringsledelsen skønner, at spillet skal suspenderes på grund af en farlig situation/tordenvejr eller kraftigt regnvejr, afgives et langt signal med signalhorn. I tilfælde af øjeblikkelig afbrydelse skal alle ufortøvet afbryde spillet, markere bolden og søge ly. Spillerne må ikke genoptage spillet, før turneringsledelsen har givet ordre til, at spillet genoptages. Hvis en spiller undlader at afbryde spillet øjeblikkeligt, er han diskvalificeret, medmindre omstændighederne berettiger til at ophæve denne straf i overensstemmelse med Regel 33-7. Genoptagelse af spillet: To korte signaler med hornet, som gentages.

Aflevering af scorekort

Spilleren skal så hurtigt som muligt efter afslutning aflevere sit scorekort til turneringsledelsen.

Turneringens afgørelse

Ved lige scores afgøres placeringer efter laveste handicap. Derefter den matematiske metode: sidste 9, sidste 6, sidste 3 og sidste hul. Hvis stadig lige foretages lodtrækning. I turneringer, hvor der spilles uden tildelte slag (scratch), sker afgørelse om førstepladsen ved ’sudden death’, øvrige placeringer efter den matematiske metode.

Handicapregulering

Alle turneringer er handicapregulerende i det omfang det er muligt at regulere handicap.

Præmieoverrækkelse

En turnering betragtes som afsluttet, når resultatet er offentliggjort af turneringslederen. I turneringer arrangeret af Turneringsudvalget finder præmieoverrækkelse sted umiddelbart efter offentliggørelsen. Præmievindere skal som udgangspunkt være til stede under præmieoverrækkelse. Dog kan turneringsledelsen se bort fra denne regel, hvis evt. præmiemodtager har meddelt at måtte forlade klubben inden præmieoverrækkelse. Ved evt. ”klappe-præmier” eller andre lodtrækningspræmier, skal spilleren være til stede for at modtage præmie.

Dispensation

Turneringsudvalget kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte regler, hvor dette skønnes berettiget.


Version 02.

Opdateret 2. feb. 2015